تاریخچه

مجمع دانشجویان حزب الله در سال ۱۳۷۰ با رویکرد جهان اسلام در فضای بعد از جنگ توسط عده ای از رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس تاسیس می شود رویکرد جهان اسلام مجمع تا سال های ۷۹ و ۸۰ ادامه داشت تا اینکه در سال ۸۰ اعضای شورای مرکزی مجمع به این نتیجه می رسند که باید در فضای داخل کشور نیز فعالیت کرده و تاثیرگذار باشند و بعد از یک سری مطالعات گسترده و در نظر گرفتن شرایط زمانی تصمیم به تغییر رویکرد می گیرند از این سال به بعد مطالبه عدالت به عنوان گفتمان مجمع مطرح می شود از اولین حرکت ها در راستای تحقق عدالت مبارزه با مفاسد اقتصادی و مطالبه آن از قوه قضاییه بود که در قالب تجمع تحصن و … توسط مجمع پیگیری شد در این سالها مجمع تمام فعالیت های نشریاتی و … خود را در راستای مطرح کردن گفتمان عدالت در سطح جامعه متمرکز کرد و بعد از ایجاد ارتباط بین دانشجویان عدالت خواه در کرمان زاهدان و …. به وسیله نشریه خیزش نو و پس از انجام چند کار مشترک نتیجه این ارتباط بوجود آمدن اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی شد.