شماره ۷۶ خیزش نو

admin اسفند ۲, ۱۳۹۱ ۰

در این شماره می خوانید:
پرونده دانشجوی پولی

خیزش نو76

 

۱-دﻻﻳﻞ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮی ﭘﻮﻟﻲ

۲- کمبود بودجه و اعتبارات دانشگاه ها

۳-ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷﺶ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ

۴-ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ و ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ!

۵-ﺗﻮﻗﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

۶-رﺳﺘﻢ داﻧﺸﺠﻮی ﭘﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

برای دانلود از مدیافایر کلیک کنید:

 

 

فرستادن دیدگاه »

What is 8 + 2 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)