شماره ۸۱ خیزش نو

admin اسفند ۱۱, ۱۳۹۵ ۰

در این شماره می خوانید :

نشریات دانشگاه ازبیت المال

خاطرات فقر

جنبش دانشجویی

رفتار کد کارکنان دانشگاه تا کی

تلنگر

از مدیا فایر دانلود کنید

فرستادن دیدگاه »

What is 4 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)