نشریات »

شماره ۲۶ بهلول

شماره ۲۶ بهلول

admin اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۲ ۰

نشریه را از اینجا دانلود کنید. از مدیافایر دانلود کنید

بیشتر بخوانید »
شماره ۲۵ بهلول

شماره ۲۵ بهلول

admin اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۲ ۰

فایل نشریه را از اینجا دانلود کنید. از مدیافایر دانلود کنید

بیشتر بخوانید »
ضمیمه شماره ۲۵ بهلول

ضمیمه شماره ۲۵ بهلول

admin اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۲ ۰

فایل نشریه را از اینجا از مدیافایر دانلود کنید

بیشتر بخوانید »
شماره ۲۴ بهلول

شماره ۲۴ بهلول

admin اردیبهشت ۲, ۱۳۹۲ ۰

فایل نشریه را از اینجا دانلود کنید. از مدیافایر دانلود کنید

بیشتر بخوانید »
شماره ۲۳ بهلول

شماره ۲۳ بهلول

admin فروردین ۲۷, ۱۳۹۲ ۰

فایل نشریه را از اینجا دانلود کنید. از مدیافایر دانلود کنید

بیشتر بخوانید »
شماره ۷۷ خیزش نو

شماره ۷۷ خیزش نو

admin اسفند ۱۶, ۱۳۹۱ ۰

در این شماره می خوانید: ۱-دﻋﻮت ﺑﺪون ﻫﺰﻳﻨﻪ ۲- آﻓﺖ رﻳﺎﺳﺖ ۳- ﺧﻠﻴﺞ ﺧﻮک ﻫﺎ ۴-ﭘﻴﭻ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ۵-ﺗﻨﻬﺎی ﺗﻨﻬﺎی ﺗﻨﻬﺎ ۶-اﺳﻜﺎر واﻗﻌﻲ را ﭼﻪ ﻛﺴﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد؟ ۷-ﻳﻚ ﺑﺎم و دو ﻫﻮا   دانلود

بیشتر بخوانید »
شماره ۲۲ بهلول

شماره ۲۲ بهلول

admin اسفند ۸, ۱۳۹۱ ۰

فایل نشریه را از اینجا  دانلود کنید. از مدیافایر دانلود کنید

بیشتر بخوانید »
شماره ۷۶ خیزش نو

شماره ۷۶ خیزش نو

admin اسفند ۲, ۱۳۹۱ ۰

در این شماره می خوانید: پرونده دانشجوی پولی   ۱-دﻻﻳﻞ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮی ﭘﻮﻟﻲ ۲- کمبود بودجه و اعتبارات دانشگاه ها ۳-ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷﺶ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ۴-ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ و ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوی

بیشتر بخوانید »
شماره ۲۱ بهلول

شماره ۲۱ بهلول

admin بهمن ۲۹, ۱۳۹۱ ۰

فایل نشریه را از اینجا دانلود کنید. از مدیافایر  دانلود کنید

بیشتر بخوانید »
شماره ۲۰ بهلول

شماره ۲۰ بهلول

admin آذر ۲۶, ۱۳۹۱ ۰

فایل نشریه را از اینجا دانلود کنید. از مدیافایر دانلود کنید

بیشتر بخوانید »